Koulutuspalvelut

Tarjoamme yksityishenkilöille ja organisaatioille räätälöityjä koulutuksia ja kehittämispäiviä.

Tutustu ja osallistu tai tilaa omien toiveidesi mukainen koulutus!

Luennot ja kurssit


Luen­noim­me ja jär­jes­täm­me kurs­si­muo­tois­ta opetusta sekä kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sia yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja or­ga­ni­saa­tioil­le.


Tutustu luento- ja kurs­si­tar­jon­taam­me!

Työyh­tei­sön ke­hit­tä­mi­nen


Tar­vit­see­ko työyh­tei­sö­si uusia ajatuksia ja toi­min­ta­mal­le­ja yhdessä te­ke­mi­seen? 


Tarjoamme työyh­tei­sön toiminnan ke­hit­tä­mi­seen liittyviä kou­lu­tuk­sia ja yhdessä oppimisen hetkiä.


Tutustu ja tilaa juuri teille sopiva koulutus!

Työelämän viestintä


Tuntuuko vies­ti­mi­nen han­ka­lal­ta tai tar­vit­set­ko vinkkejä kir­joi­tus­tyy­lin kir­kas­ta­mi­seen?


Tilaa meiltä kir­joit­ta­mis­kou­lu­tus­ta.

Pe­da­go­giik­ka ja kasvatus


Haluatko syventää ym­mär­rys­tä­si kas­va­tuk­sen fi­lo­so­fias­ta? Kaipaatko tukea ope­tuk­se­si ja ope­tus­me­ne­tel­mie­si ke­hit­tä­mi­seen?


Tutustu kou­lu­tus­tar­jon­taam­me!

Opiskelun tukeminen


Tar­vit­set­ko apua fi­lo­so­fian, elä­män­kat­so­mus­tie­don, psy­ko­lo­gian tai uskonnon yli­op­pi­las­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­mi­ses­sa?


Tutustu abi­kurs­sei­him­me ja osallistu!

Luen­to­jam­me ai­kuis­opis­to­jen ja ke­säy­li­opis­to­jen kautta

Tarjoamme opetusta tällä hetkellä myös Helsingin Aikuisopiston, Helsingin seudun kesäyliopiston ja Savonlinnan kesäyliopiston kursseilla.


Tutustu näihin kursseihimme.

Yh­teys­tie­dot

Uteliaisuus Oy

palvelu@uteliaisuus.fi

© Uteliaisuus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.